Parish: Mathapuram
Place Name: Mathapuram
Patron: St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Puthettu Rev. Fr. Alex P. Jose
Established Year: 1983
Address: Mathapuram, Tholayavattom P O
Pin: 629157
Phone: 9047508203
Catholic Population: 60

ANNOUNCEMENTS
MASS READINGS
Visitor's Count 9584